Hoe werkt het?

Hoe werkt het Sport Investerings Fonds Hilversum?

Jaarlijks storten de deelnemende verenigingen 1% van hun totale ledencontributie in het kapitaal van de stichting. Dit bedrag wordt jaarlijks door de gemeente Hilversum verdubbeld tot een maximum van € 50.000.

Het SIF Hilversum trekt via banken jaarlijks funding aan om leningen te kunnen verstrekken. De gemeente Hilversum staat volledig garant.

Het SIF Hilversum verstrekt leningen aan de deelnemende verenigingen tegen een aanzienlijke rentesubsidie, waarbij er geen zekerheden verstrekt hoeven te worden.

Bij grotere investeringen maakt de lening van het SIF Hilversum deel uit van een mogelijke combinatie van financieringen, zoals een lening van een bank al of niet onder arrangement van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), een obligatielening van leden, crowd funding, een lening uit het Fonds Maatschappelijke Leningen Gemeente Hilversum et cetera.

Alle leningsaanvragen worden ingediend bij de SWS, die de aanvragen beoordeelt. Uitsluitend indien het SWS een positief advies geeft, kan het SIF Hilversum de lening verstrekken.

De lineaire leningen worden verstrekt met een maximale looptijd van 10 jaar waarbij de rente gedurende de gehele looptijd ongewijzigd blijft.

De totaal verstrekte hoofdsom van alle leningen bedraagt op dit moment € 2.484.250.